Provozovatelem je Petr Váňa. IČ: 06069703 se sídlem Horní 49, Hrob. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

I. PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje Planista.cz zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

II. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem získaných osobních údajů je systém Planista.cz.

III. PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci do webového systému) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

IV. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.

V.

Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV písm. A a F je smluvním požadavkem Planista.cz Jméno, příjmení, adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

VI. DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou uloženy u Planista.cz po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

VII. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracováním osobních údajů může Planista.cz pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

VIII. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

IX. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

X. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XI. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

XII. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,

XIII. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

XIV. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@planista.cz či písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

XV. UPLATNĚNÍ PRÁV

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@planista.cz  či písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

XVII. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.