Obecné

Tyto obchodní podmínky platí pro používání systému na webové adrese Planista.cz, jehož provozovatelem je Petr Váňa, IČ: 06069703 se sídlem Horní 49, Hrob. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, abyste dodrželi zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby Planista.cz a to ode dne 3. ledna 2022.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze
uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

Specifikace poskytovaných služeb

Poskytovatel systému Planista.cz se zavazuje, že s Instagram účty klientů žádným způsobem neoperuje a ani neuchovává jejich přihlašovací údaje. Jediné, co uchovává, je přihlašovací session. Bez ní by nebyla možná automatizace účtu. Další věci, co jsou uchovávány, jsou specifikovány v ochraně soukromí.

Planista.cz se nezavazuje k žádným garancím v počtu sledujících ani ve výkonu propagace. Planista.cz je pouze poskytovatel automatizačního systému, kde lze aktivovat cílenou automatizaci interakcí na Instagramu.

Planista.cz nevyužívá oficiální API Instagramu ani není žádným způsobem zpřízněn s Instagramem. Nejedná se o oficiální propagaci, ale pouze automatizaci vašeho Instagram účtu. Proto můžou při nevhodném nastavení vzniknout na vašem účtu blokace akcí, či dokonce blokace celého účtu. Za to ale nikdy neručíme a ŽÁDNÝM způsobem za to neneseme zodpovědnost. Vše je na vaše riziko a nemůžete po nás požadovat náhradu škody.

Nemůžeme ručit za 100% fungování všech našich vlastností systému. Vzhledem ke složitosti napojení na Instagram mohou být výpadky a pozastavení propagace, či jiných funkcí systému. Pokud nastane k výpadku systému nebo nějakých jeho částí, negarantujeme žádnou náhradu.

Platební podmínky

Klient souhlasí, že zaplacením předplatného Planista.cz, rozumí a akceptuje všechny podmínky poskytované služby. V případě podvodného jednání ze strany objednavatele si poskytovatel služby vyhrazuje právo přerušit službu bez nároku na vrácení zaplacené částky v jakékoli výši.

Instagram

Klient se zavazuje, že při využívání systému Planista.cz bude využívat Instagram pouze v souladu s Instagram pravidly k používání.

Odvolání a odpovědnosti

Poskytovatel služby Planista.cz není v žádném směru odpovědný za zablokování účtu či smazání fotky síti Instagram na účtu klienta.

Poskytovatel služby Planista.cz není zodpovědný za jakékoli poškození účtu klienta.

Klient je povinen dodržovat na svých Instagram účtech zákony ČR, jinak mu bude ihned zablokován účet. Za takové jednání není poskytovatel služby Planista.cz zodpovědný.

Vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby Planista.cz do 14 dnů od zaplacení předplatného. Dále je objednavatel povinen takovýto požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na emailovou schránku poskytovatele [email protected] Poskytovatel služby Planista.cz si vyhrazuje právo 96h na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba Planista.cz bude vypnuta následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. (Příklad: Objednavatel si službu předplatí na 30 dní a při 5. dni bude schváleno přerušení, následující den bude služba vypnuta a následně poskytovatel pošle částku odpovídající 24 dnům služby ve prospěch objednavatele).

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje klienta budou použity pouze k naplnění funkčnosti systému. Údaje se nepředávají ani neukládají u žádných třetích stran.